විධායක නිලධාරි (ගැහැණු/ පිරමි)

Posted by Granton Marketing Galle MEMBER25 Oct 10:09 amGalle, Galle

අප ජාත්‍යන්තර සමාගමේ 2017 වසරේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත නව ශාකා 20ක් සදහා පුරප්පාඩු සීමිත ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින්,,
ඒ සදහා අවම සුදුසුකම්
~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) හෝ (උ/පෙළ) පෙනී සිටි හෝ සමත්

# තනතුර : විධායක නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි)
=======================

# සුදුසුකම් :

කාර්යසූර අය කඩිනමින් බදවා ගැනේ .
Age - 18- 30...# ප්‍රතිලාභ :

#.. තෝරාගන්නා අය සඳහා රු. 35,000/= කට වැඩි කළමණාකරණ පුහුණුවක් 100% නොමිලේ හිමිවන අතර, කෙටිකාලීන පුහුණුව තුල 15,000/= සිට 20,000/= දක්වා දීමනාවක්,
# පුහුණුවෙන් පසු 50,000/= වැඩි වැටුපක් සමඟ ආකර්ශනීය දීමනා.

# සුදුසුකම් මත ආකර්ශනීය ඉහල වැටුපක්, EPF, ETF ඇතුළු දීමනා රැසක් ( නවාතැන් සහ ආහාර සමඟ ) පිරිනැමේ.

### දක්ෂයින්ට කෙටි කාලීන උසස් වීම්,
# නවාතැන් පහසුකම්,
# තවත් අමතර දීමනා රැසක්.....

* පුහුණුවක් සමඟ බඳවා ගැනේ.
* දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම අයඳුම් කල හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Negotiable
Industry:
Corporate Management / Business Analyst
Job type:
Full time
Company website:
www.thegrantongroup.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Granton Marketing Galle

Possibility Unlimeted


Share this ad