වගාවක් සඳහා ඉඩමක් බදු ගැනීමට උවමනායි

Wanted by Sarath Chandraratne21 Oct 11:20 pmGampaha, Gampaha


කෙටි කාලින ආර්ථික බෝග/ පළතුරු සහ මල් වගාවන් සදහා (අන්නාසි හැර) අක්කර 1 සිට අක්කර 10 දක්වා කෘෂිකාර්මික /මුඩු ඉඩමක් ඕනෑකර තිබේ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කිරිදිවැල , අත්තනගල්ල , ඌරපොල, අවටින් විශේෂයි .මාර්ග , ජලය, විදුලිය පහසුකම් හා කුඩා නිවසක් ඇත්නම් වඩා හොදයි . දැනට වගා කල ඉඩම් හෝ වගා සදහා සුදානම් ඉඩම් අගනේය.


Report this ad

Contact

  • 0776455266

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads