වෙළඳ විධායක

Posted by Alpha Thermal Systems (Private) Limited 6 Sep 4:35 pmBandarawela, Badulla

➽ ➽ වෙළඳ විධායක - නාත්තන්ඩිය සහ බණ්ඩාරවෙළ

ශ්‍රී ලංකාවේ සුර්ය බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ වසර 35 ක ප්‍රරමුඛයන් වන සිරැස ඇල්ෆා තර්මල් සිස්ටම්ස් සමාගමේ වර්ධනයත් සමඟ වෙළඳ විධායක තනතුරු සඳහා අබැර්තු ඇත.

➽ උ /පෙ සහ සා /පෙළ සමත් හොද පෞරුෂත්වයකින් යුතු කඩිසර කණ්ඩායම් හැගීමෙන් වැඩකළ හැකි අය විය යුතුය .
➽ අවම වසරක ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ අලෙවි කටයුතු හා සම්බන්ධව පලපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමක් වේ.
➽ හොඳ ප්‍රසන්න පෞරුෂත්වය අධ්යාපනික පසුබිම යතුරු පැදි ධාවන බලපත් තිබීම අනිවාරිය වේ.

ඉහත තනතුරු සදහා උනන්දුවක් දක්වන පාර්ෂවයන් දින 14 ක් තුළ පහත ලිපිනයෙන් හෝ ඊමෙල් මාර්ගයෙන් අයදුම් කරන්න.

➽ ➽ ඉහත තනතුර සඳහා තෝරාගත් අපේක්ෂකයන් ආකර්ෂණීය ඉහල වැටුප් සහ අමතර අදායම් සඳහා හිමිකම් ලැබෙනු ඇත.

කළමනාකරු
මානව සම්පත් හා පරිපාලන
සිරැස ඇල්ෆා තර්මල් සිස්ටම්ස් පෞද්ගලික සමාගම
නො 121, කාසල් වීදිය
කොළඹ 8.

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 45,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Company website:
www.solartherm.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad