වෙළඳ සහයක

Posted by Damith Mendis VERIFIED12 Sep 3:15 pmNugegoda, Colombo

# තනතුර - වෙළඳ සහයක
=======================

තලපත්පිටිය උඩහමුල්ල නුගේගොඩ පිහිටි ගෑස් සහ සිල්ලර වෙළඳ සැලක් සඳහා වෙළඳ සහයකයෙක් උවමනායි.

වැටුප සාකච්චා කරගත හැක
කෑම සහ නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0713473508

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads