වෙළඳ සහකාර (ස්ත්‍රී/පුරුෂ)

Posted by Private Poster VERIFIED12 Nov 7:13 amNittambuwa, Gampaha

# තනතුර - වෙළඳ සහකාර (ස්ත්‍රී/පුරුෂ)
==========================

අලුතින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත යතුරු පැදි සහ ත්‍රී රොද රථ අමතර කොටස් ව්යාපාරික අයතනයක් සදහා අමතර කොටස් පිලිබඳව මනා දැනුමක් ඇති ස්ත්‍රී හො පුරුෂ (වයස 20 සිට 50 දක්වා) අයෙකු වහාම අමතන්න.

ගම්පහ නිට්ටඹුව අවට්න් විශේෂයි

# ප්‍රතිලාභ -

රු : 30000ට වැඩ් ආදායම්
නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ සපයා දිය හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 30,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0755074050

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads