වෙළඳ සහායක (පිරිමි)

Posted by EMPEROR MEMBER30 Nov 2:15 pmColombo 4, Colombo

# තනතුර : වෙළඳ සහායක (පිරිමි)
=======================

ක්‍රීඩා භාණ්ඩ අලෙවියේ ප්‍රසිද්ද නාමයක් දරා ඇති අප ආයතනයේ පවතින පුරක්පාඩු සඳහා පුර්ණ කාලින හා අර්ධ කාලීන සාමාජිකයින් දැන් බඳවා ගැනේ.

ඔබ සුහදශීලී ආකල්ප සහිත පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරාලන පුද්ගලයෙක්නම් අප ආයතනය සමග සම්බන්ද වීමට හැකියාව ඇත.

# අපේක්‍ෂිත සුදුසුකම් :

~ වයස අවු. 16 ත් 22 ත් අතර
~ පාසැලේ ක්‍රීඩා සඳහා සම්බන්ද වී තිබේ නම් අමතර සුදුසු කමක් ලෙස සලකනු ලැබේ

# ප්‍රතිලාභ :

නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ හිමි වේ

$$ තෝරාගනු ලබන අයඳුම්කරුවන් සඳහා රු . 28,000ක අවම වැටුපක් සහ දීමනා පිරිනැමේ. $$

රැකියාව කරන අතර තුර ඔබගේ ඉගැනීමේ වැඩ කටයුතු සඳහාද නිරත වීමේ හැකියාව ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 28,000 per month
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773686326

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
EMPEROR

Sporting Goods and Apparel


Share this ad