වෙළඳ සහායක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Malin Sadeepa VERIFIED28 Nov 7:37 pmNugegoda, Colombo

# තනතුර - වෙළඳ සහායක (කාන්තා/පිරිමි)
========================

වයස අවු, 18-30 ත් අතර පුහුණු නුපුහුණු වෙළඳ සහායක/සහායිනාවන් නුගේගොඩ නගරයේ විවෘත කිරීමට නියමිත ඩ්‍රෙස්මෝ නව ශාඛාව සඳහා අළුතින් බඳවා ගනු ලැබේ.

ඉහළ වැටුප් සමඟ අතිකාල දීමනා.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

Call Malin Sadeepa to apply

0415708703

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads