වෙළඳ සේවක/සේවිකාවන්

Posted by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER29 Sep 3:01 pmKadawatha, Gampaha

# තනතුර - වෙළඳ සේවක/සේවිකාවන්
===========================

කඩවත ඇල්දෙනියේ හර්ෂ ටේලර්ස් ආයතනයට වෙළඳ සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍ය යි .වැටුප 25000 සිට ඉහලට නවාතැන් පසුකම් නොමිලේ

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0112929181

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad