වෙළඳ සේවක (කාන්තා)

Posted by A.N. Investment (Pvt) Ltd MEMBER17 Oct 9:23 amPiliyandala, Colombo

පිළියන්දල නගරය අවට රැකියාවක් සොයන ඔබට අනගි අවසථාවක්.

පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ සුප්‍රසිද්ද ආයතනයක් වන A.N Investment ආයතනය සඳහා වෙළඳ සේවිකාවක් අවශ්‍ය වී තිබේ.

# රැකියා තනතුර : වෙළඳ සේවිකාවක්
=======================

# සුදුසුකම්

පිළියන්දල කොට්ටාව අවට පදිංචි කාරියක් විය යුතුය

පරිඝනක දැනුම අවශ්‍ය වේ

වසරක පළපුරුද්දක් තිබීම අමතර සුදුසු කමක් වේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0712409314

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
A.N. Investment (Pvt) Ltd

Construction and Services


Share this ad