වෙළඳ සේවිකාවන්

Posted by CK HOLDINGS31 Aug 4:54 pmKundasale, Kandy

නුවර දිගන පාරේ, කෙන්ගල්ල නගරයේ ඇති චීනයෙන් ගෙන්වන ලද පොසිලෙන් භාණ්ඩ අලෙවි සලක් වන CK HOLDINGS ආයතනයට වෙළඳ සේවිකාවන් අවශ&ව ඇත.
වයස 20-35 අතර
වැටුප සකච්ජා කරගත හැක
දින14ක් ඇතුලත අමතන්න

CK HOLDINGS
81 නුවර පාර,
කෙන්ගල්ල

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777894055

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad