වෙළඳ සේවිකාවන්

Posted by Sell Fast | Boralesgamuwa | Adko adz MEMBER 7 Sep 1:37 pmPannipitiya, Colombo

පන්නිපිටියේ හොන්ඩා යතුරුපැදි අලෙවි ප්‍රදර්ශනාගාරය සඳහා වෙළඳ සේවිකාවක් අවශ්‍යයි.
දීමනා සමග ඉහල වැටුප්. (මෙහි සඳහන්කර ඇත්තේ අවම වැටුප බව කරුණාවෙන් සලකන්න )

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 15,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0112840649

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Boralesgamuwa | Adko adz

Authorized ikman.lk agent in Boralesgamuwa


Share this ad