වෙළද සහායක

Posted by Ganesh Wakista11 Oct 11:44 amMatara, Matara

# තනතුර - වෙළද සහායක
===================

මාතර ගබඩා වීදියේ වාකිෂ්ට බජාජ් මෝටර්ස් හි සේවය කිරීමට වෙළද සහායකයෙකු දෙදෙනෙක් අවශ්‍යව ඇත.

# සුදුසුකම් -

ගැහැණු/පිරිමි දෙපාර්ශවයටම.
සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුමක් සහ සාමාන්‍ය පරිගණක දැනුමක් ප්‍රමාණවත් වේ.

උදේ 8- සවස 5. වැටුප කතා කර තීරණය කල හැකිය.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0718613790

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads