වෙළද සහායක (ගැහැණු /පිරිමි)

Posted by අසෝක ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් (පුද්) සමාගම VERIFIED28 Nov 12:26 pmKarapitiya, Galle

# තනතුර - වෙළද සහායක (ගැහැණු /පිරිමි)
=========================

ගාල්ල ප්‍රදාන පෙලේ රෙදි පිළි, විදුලි උපකරණ, තෑගී භාණ්ඩ අලෙවි කරන ආයතනයකට පුහුණු/නුපුහුණු වෙළද සේවක/සේවිකාවන් බදවා ගෑනේ.

EPF/ETF, පෑමිණීමේ දීමනා සහා මාසික දීමනා ඈතුලු ඉහල වෑටුප්.ගාල්ල අවටින් විශේෂයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

අසෝක ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් (පුද්) සමාගම.හිරිඹුර ගාල්ල.


Salary:
Rs 18,000 per month (Negotiable)
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777365513

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad