වෙළද සේවකයින් ( ගැහැණු / පිරිමි )

Posted by Stafford Motor 7 Sep 9:22 amMaharagama, Colombo

වෙළද සේවිකාවන් ,සේවක මහතුන් ( Sale Assistant - Male/Female )

ස්ටැෆර්ඩ් මෝටර් කොම්පැනි සමාගමේ මහරගම අලෙවි නියෝජිත ආයතනයකට වෙළද සේවිකාවන් ,සේවක මහතුන් බදවා ගැනේ .

මහරගම පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට .

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න. දින 21ක් ඇතුලත විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0773888284

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads