වෙල්ඩින් කාර්මික - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED17 Sep 10:07 amWeligama, Matara

# තනතුර - වෙල්ඩින් කාර්මික
=====================

වෙල්ඩින් වැඩපලකට වෙල්ඩින් කාර්මිකයන් අවශ්‍යයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
General Labour
Job type:
Part time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777954722

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad