වෙලද සේවිකාවන්

Posted by Sanuji Gold House VERIFIED18 Nov 11:26 amBattaramulla, Colombo

# රැකියා තනතුර- වෙලද සේවිකාවන්
========================

ජුවලරි ෂොප් එකක් සදහා වෙලද සේවිකාවන් සදහා අබැර්තු ඇත.

# සුදුසුකම්-

වයස 18-30
අ .පො .ස සා .පෙළ සමත්වීම
කොලඹ සහ බත්තරමුල්ල අවටින් විෂේශයි.නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Apply for this job

  • 0718426815

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad