වඩු කර්මාන්ත පුහුණුකරුවන්

Posted by Help for the Children-Diyanilla Technical Institute VERIFIED26 Oct 2:48 pmNuwara Eliya, Nuwara Eliya

# තනතුර - වඩු කර්මාන්ත පුහුණුකරුවන්
===========================

වඩු පටමාලා සදහා පුර්ණකාලීන ගුරුවරයෙක්.

# සුදුසුකම් -

* පළපුරුද්දක් ඇත්නම්
* වඩු කර්මාන්තය සම්බන්දව NVQ Level 3 මට්ටමට සහතික ලබා ඇත්නම්
* වයස අවුරුදු 20 - 30 අතර

# ප්‍රතිලාභ -

මුලික වැටුප් / අර්ථසාදක සහ දිරිදීමනා
නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.

නැතහොත්

පහත සඳහන් ලිපිනයට අත්සන් සහිත ඉල්ලුම්පත්‍ර යොමු කරන්න.

ලිපිනය - Project Director
Diyanilla Technical Institute
Diyanilla
Halgranoya

දියනිල්ල කාර්මික ආයතනය
නුවර එලිය / වලපනේ


Industry:
Teaching
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad