වැලිමඩ නගරයට අසන්නව ඉඩ්මක්

For sale by Hettiarachchi 20 Mar 1:00 pmWelimada, Badulla

Rs 2,000,000

Negotiable


වැලිමඩ නගරයට විනාඩි 5 දුරින් නිදහස් පරිසරක උගත් වැදගත් අසල්වැසියන් සිටින සියලුම පහසුකම් වලින් සමන්විත අගනා වටිනා පර්චස් 20 ඉඩ්මක් විකිණීමට ඇත. පර්චසයක් Rs.100000 වැඩිදුර තොරතුරු සදහා අමතන්න දු.ක ම්.එස්. බංඩාර


Address:
නිමල් සෙවන. වැලිමඩගම. වැලිමඩ
Land type:
Agricultural, Residential
Land size:
20.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0718211808

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safeShare this ad
Promote this ad

Similar ads