වැඩිහිටි ඔබට ඉංග්‍රීසී කථාකිරීම

For sale by Upper Kandy23 Sep 7:27 amKandy, Kandy

Rs 750

Negotiable


වැඩිහිටි ඔබට ඉංග්‍රීසි කථාකිරීමේ පුහුණුව

මූලික - මාස 6යි
මාසයකට අය කිරීම රැපියල් 3000යි
(දිනකට රැ 750 ක් වන සේ දක්වා අැත)
සෑම සතියකම පැය 2ක් ඉගැන්වේ.
වයස් සීමාවක් නැත.
ෙපෟද්ගලිකව නිවසට පැමිණ ඉගැන්වේ

ෙමහෙයවීම තරැණ මාධ්‍ය වෘත්තිකයෙකු විසින්
මහනුවර, පේරාදේණිය, කටුගස්තොට, දිගන, අකුරණ, අම්පිටිය අාදී මහනුවරට තදාසන්න ප්‍රදේශ වල පමණයි.

රාත්‍රී පන්ති සදහා පන්ති ගාස්තු වෙනස් ෙව්.
පාසැල් හැරගිය හා රැකියා අපේක්ෂිත අයට විශේෂයි.
සෑම මසකම ෙදවැනි සතියේ පන්ති ගාස්තු ගෙවා කාඩ්පත ලබාගත යුතුයි.
අප සතු මෘදුකාංග අාශ්‍රයෙන් නවීන ඉගැන්වීම ක්‍රම යටතේ ඉගැන්වේ.
වැඩි විස්තර පහත දුරකථන අංකයට අමතා ලබාගත හැක.


Report this ad

Contact

  • 0777035451

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads