වායුසමීකරණ කාර්මික ශිල්පී

Posted by Softlogic Holdings PLC10 Nov 11:01 pmRajagiriya, Colombo

# තනතුර : වායුසමීකරණ කාර්මික ශිල්පී
========

~ ඔබගේ අනාගතය ජයගන්න අප සමඟ එක්වන්න. ~

# විදුලි උපකරණ අලෙවියේ විශිෂ්ඨයා සමඟ එක්වන්න ඔබට අවස්ථාවක් ! #

# සුදුසුකම් :

~ වායුසමීකරණ අලුත්වැඩියාව පිළිබඳව ඩිප්ලෝමාවක් සහිත
~ වායුසමීකරණ අලුත්වැඩියාව සම්බන්ධ අත්දැකීම් සමඟ
~ වයස අවු. 40 ට නොඅඩු කාර්යශුර පුද්ගලයින්

මේ සඳහා අයඳුම් කළ හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් දින 14ක් ඇතුලත විමසන්න.

එසේත් නැතිනම් මෙම දැන්වීමේ "Visit member's page හි 'Softlogic Holdings PLC' හරහා අප ආයතනයේ ikman Profile වෙත පිවිස, එහි 'Send email' හරහා ඔබේ විස්තර අප වෙත යොමු කරන්න.
(අප ආයතනයේ දැනට තිබෙන සියළුම රැකියා අබෑර්තුද එහිදී දැක ගත හැක.)


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.softlogic.lk/
Report this ad

Apply for this job

  • 0774586455

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads