වායු සමීකරණ හා විදුලි කාර්මික ශිල්පින්

Posted by Company Name Withheld VERIFIED19 Oct 12:09 pmColombo 6, Colombo

# තනතුර - වායු සමීකරණ හා විදුලි කාර්මික ශිල්පින් (නුපුහුණු)
===================================

# සුදුසුකම් -

වයස අවු : 30ට අඩු
සුදුසුකම් : NVQ සුදුසුකම් සහිත

# අයදුම් කරන ආකාරය -

ඔබගේ අයදුම්පත දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
www.degamboda.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads