වාරියපොල අවටින් ඉඩමක් අවශ්‍යයි

Wanted by Kelum Gayachandra De Costa19 Nov 8:15 amWariyapola, Kurunegala


වාරියපොල නගරයට ආසන්නව.බැංකු ණය පහසුකම් සමග ඉඩමක් අවශ්‍යව ඇත


Report this ad

Contact

  • 0702733581

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad