වාහන විදුරු ටින්ටඩ් කරන්නන්-ශ්‍රී ලංකාව

Posted by Auto Fantasy Accessories VERIFIED 6 Sep 11:52 amMawathagama, Kurunegala

රැකියා ඇබැර්තු - වාහන විදුරු ටින්ටඩ් කිරීම, වාහන ස්ටිකර් කිරීම පිළිබද දැනුම ඇති අය.
දැම්ම අමතන්න
Auto Fantasy Accessories
ලිපිනය : නාගහකන්ද ,නුවර පාර ,මාවතගම. (හයි ටෙක් ලංකා ආයතනය අසල)

දින 14 ඇතුලත අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777008535

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad