වෑද්දුම්කරුවන් ( වෑල්ඩින් )

Posted by The Beira Group MEMBER29 Oct 1:49 pmColombo 2, Colombo

ඇබෑර්තු

“බේරා ගෲප්” සමාගම 100% අපනයන පරමාර්ථ ඉලක්ක කර ගත් පිරිසිදු කිරීමේ උපකරණ හා ඊට සම්බන්ධ උපාoග නිපදවන දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යනු ලබන දේශීය සමාගමකි.
අප සමාගම් කටයුතු තවත් පුළුල් කරන හෙයින්,
ඉoගිරියේ හා හොරණ පිහිටා ඇති අපගේ කර්මාන්තශාලාව සදහා දැඩි කැපවීමකින් හා උනන්දුවකින් වැඩ කිරීමට කැමති පළපුරුද්ද ඇති අයගේ සේවය අවශ්යස වි තිබේ.

# තනතුර : වෑද්දුම්කරුවන් ( වෑල්ඩින් )
==========================

# සුදුසුකම් :

• වෑල්ඩින් ශිල්පය පිළිබද මනා දැනුමක් ඇති
• වසර 01ක අවම පළපුරුද්ද

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ෂණිය වැටුප් හා දීමනා
වයස අවුරුදු 30ට නොවැඩි වීම.
කළුතර දිස්ත්රි්ක්කයේ පදිoචිකරුවන්ගෙන් අයැදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

අයැදුම්පත් පහත ලිපිනයට යොමු කරන්න හෝ සතියේ වැඩ කරන දිනයන්හි පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා ඉoගිරියේ කර්මාන්තශාලාවට පැමිණෙන්න.
ප්රතධානී - මානව සම්පත්
බී.පී.පී.එල්,
නො: 88,රත්නපුර පාර,
ඉoගිරිය.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
The Beira Group

Experience life to the Fullest


Share this ad