වෑද්දුම් ශිල්පීන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Frostaire VERIFIED29 Sep 4:41 pmWattala, Gampaha

# තනතුර - වෑද්දුම් ශිල්පීන් l Fitters
==========================

# සුදුසුකම් -

වසර දෙකක පමණ පළපුරුද්දක් ඇති,
NAITA,NAB,DONBOSCO හෝ වෙනත් ආයතනයක සුදුසුකම් සහිත වෑද්දුම් කාර්මික ශිල්පීන් සදහා වහාම බදවාගැනීමට පුරප්පාඩු පවතී.
නුපුහුණු කාර්මික ශිල්පීන්ද බදවාගෙන පුහුණු කිරීමට කටයුතු කෙරේ.

# ප්‍රතිලාභ -

රජයේ අනුමත වැටුප් සමග විශේෂ දිරි දීමනා සහ දුර පලාත් වල අය සදහා නේවාසිකාගාර දීමනාවක්ද ගෙවනු ලැබේ.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.

25, Gunasekara Mw,
Welisara


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.frostaire.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads