උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

For sale by Lakshan Fernando29 Sep 10:30 amBattaramulla, Colombo

Rs 300

වසර 10ක (2006-2015) උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය(සිංහල මාධ්‍යය) පසුගිය ප්‍රශ්නපත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර PDF ආකාරයෙන්.

අවශ්‍යය නම් තෝරාගත් වසරවල ප්‍රශ්න පත්‍ර පමණක් වුවද ලබාගත හැක.

*** සියලු ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර ඡායා පිටපත් කරන ලද ඒ්වා නොවන අතර යතුරු ලියනය කරන ලද ඒවාය.

ඔබට පහසු ආකාරයකින් මුදල් ගෙවීම සිදු කල සැණින් E-mail හරහා අදාල ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර සපයනු ලැබේ.


Condition:
New
Textbook type:
A Level
Report this ad

Contact

  • 0776631312

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad