උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය

For sale by sahanads 2 Oct 2:08 pmMaharagama, Colombo

Rs 2,000

උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය
Group & Individual Classes Theory/Revision
# සමස්ත විෂය නිර්දේශයම නිබන්ධන සමග ක්‍රමවත්ව ඉගැන්වීම.
- සරල මට්ටමේ සිට සංකීර්ණ මට්ටම දක්වා ගැටළු ඇතුලත් වන පරිදි ඉතා ක්‍රමවත්ව සකස් කල නිබන්ධනයක් සෑම විෂය ඒකකයක් සදහාම ලබාදේ.
- සෑම නිබන්ධනයකම පසුගිය විභාග සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න අන්තර්ගත වන පරිදි සකසා ඇත.
# පසුගිය වසර 25 ක විභාග ගැටලු සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 20 ක්.
- විභාගයට පෙර විභාගය මෙන් විභාග 20 ක් සදහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා දීමෙන් විභාග පෙර හුරුවක් ලබාදේ.
- සිසුවාට විභාගයට පෙර දක්ෂතා මට්ටම අවබෝධ කර ගැනීමට හැකිවීමත් විභාග භීතිකාවෙන් තොරව කාළ කළමනාකරණය තුලින් විභාගයට මුහුණ දීමට හැකියාව ලබාදේ.
# ශිෂ්‍යයාගේ දක්ෂතාවයට ගැලපෙන පරිදි ඉගැන්වීම් රටාව.
- සංකීර්ණ විෂය කරුණු උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කර දෙමින් ශිෂ්‍යයාගේ දක්ෂතාවයට ගැලපෙන ඉගැන්වීම් රටාව.
# A සාමාර්ථයකට අවශ්‍ය මග පෙන්වීම.
- ඔබ කවර මට්ටමක සිටියද උසස් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය මග පෙන්වීම.
සහන් කාරියකරන B.Sc USJ, BIT uni of colombo.
voice -
Home Visit


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0719393794

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads