උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු.

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER26 Oct 7:38 amGampaha, Gampaha

Rs 17,500

උසස් පෙළ නිම කල ඹබ හට දැන් විදේශ ගතව අධ්‍යාපණය හැදෑරීමට අවස්තාව උදාවී ඇත.

ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපණය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක නිරත වීමට හැක.
2017 April කණ්ඩායම සඳහා සිසුන් ලියාපදින්චිය ඇරඹුණා.

සුදුසුකමි:
O/L,A/L
වයස 19- 30 අතර වීම.
භාෂා පුහුණුව අප ආයතනය තුලදී සිදුකෙරේ.
භාෂා පුහුණුව අප ආයතනයේ ගුරැවරයකු හා ජපන් ජාතික ගුරැවරියක් යටතේ හැදෑරිය හැක.
එතුලින් ඹබගේ භාෂා දැනුම මැනවින් වර්ධනය කර ගත හැක.
අපගේ නව පන්ති ආරමිභය

October මස 30 වන දින ප: ව: 2.00 ආරමිභකෙරේ.
සහභාගී වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් අදම අප අමතා ලියාපදින්චි වන්න.
භෂා පුහුණුව නිම කරන ඔබට Tokyo,Shizuoka,Gifu,Osaka,Chiba,Fukuoka,Saga, යන නගර වල අප නියෝජනය කරන පාසැලකට ඇතුලතු විය හැක.

JLPL , NAT N5 සමත් සිසුන් හට මාස 6 ක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා ඇතුල් විය හැක.


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478
  • 0718123378

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka