උසස් පෙළ - ගණකාධිකරණය (2017/18)

For sale by Janaka Lakmal14 Nov 12:36 pmKotte, Colombo

Rs 1,500

>තනි හා කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති
>උසස් පෙළ-(2017/18) සිධාන්ත හා පුනරීක්ෂණය
>පසුගිය වසර 10ක ප්‍රශ්න ප්‍රත්‍ර සාකච්ඡා කිරිම.
>අනුමාණ ප්‍රශ්න ප්‍රත්‍ර සාකච්ඡා කිරිම.
>නිබන්ධන සැපයීම.
>ඉහළ සමර්ථයක් සඳහා සහතික විම.
>වසර 5ක පලපුරුද්ද

>මෙහෙයවිම
ජනක සර්
(BSc. Business administration (Special), Pass finalities AAT, CAB-II)


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0713622839

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads