උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව

For sale by M Faiz 3 Dec 6:47 pmColombo 14, Colombo

Rs 2,000

Negotiable


උසස් පෙළ ආර්ථික විද්‍යාව 2017/18

# ශිෂ්‍ය මූලික වැඩසටහනකි.
# සරල උදාහරණ සහිත පැහැදිලි කිරීම්.
# සියලු සිසුන් කෙරෙහි පෞද්ගලික අවධානය.
# සතිපතා සිසුන්ගේ කාර්ය කළමනාකරණය. (WTM - Weekly Task Management)
# සෑම පාඩමක්ම අවසානයේ පුනරීක්ෂණ ගැටළු සාකච්චාව.
# සෑම පාඩමක්ම අවසානයේ විභාග පැවැත්වීම.
# තනි හා කණ්ඩායම් පන්ති.

ඔබගෙන් අවශ්‍ය.
උනන්දුව හා කැපවීම.

අදම අමතන්න.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0720260110

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads