උපකරණ ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසිය

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER20 Sep 4:15 pmKadawatha, Gampaha


සී/ස දළුගම විවිධ සේවා සමූකාර සමිතියට අයත් පහත සදහන් උපකරණ 2016.10.01 සහ 02 යන දිනයන්හි පෙ.ව.9.00 ට සමිති මූලස්ථාන භූමියේදි ප්‍රසිද්ධ වෙන්දේසියේ විකුණනු ලැබේ.(පාවිච්චි කරන ලද භාණ්ඩ)
ශීතකරණ වර්ග, වීදුරැ සෝකේස් වර්ග හා ලීබඩු, මුදල් අයකැමි මේස, වීදුරැ සහ විවිධ අයිතමයන්, ලී බඩු වර්ග ,මිරිස් මෝල(නව) , මුලුතැන්ගෙයි උපකරණ, ටයර් හා ගොන්ඩෝලා රාක්ක.
භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීම 2016.09.29 හා 30 දිනයන්හි පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා සමිති මූලස්ථාන භූමියේදී සිදු කල හැක.
ගරැ සභාපති.සී/ස දළුගම වි.සේ.ස.සමිතිය. මහර.කඩවත.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0112925295

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad