තුම්මෝදර නිවාස 2 ක් සමග ගෙවත්තක්

For sale by Isuru 6 Oct 4:24 pmAvissawella, Colombo

Rs 3,000,000

Negotiable


නිවාස 2 ක් සමග පර්චස් 80 ක ගෙවත්තක් විකිණීමට ( සීතාවක උද්භිත උද්යානයට මීටර් 500 ) එක් නිවසක් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර එහි කාමර 3 ක් ,සාලය ,කුස්සිය හා නාන කාමර් 1 කි. අනෙක් නිවස සාදමින් පවතින අතර එහි කාමර 2 ක්, කුස්සිය,කෑම කාමරය හා නාන කාමර 1 කි.සාලයේ වැඩ අඩක් නිම කර ඇත.

Property for sale in Seethawaka, just 500m away from the Seethawaka Wet Zone Botanic Gardens.
80 perch land with two houses;
One completed house with 3 rooms, living room, kitchen, and one bathroom.
Other house still under construction with 2 rooms, kitchen, dining room and bathroom complete, and living room under construction.

For more information call ……..


Address:
84/C,ඉලුක්ඕවිට,තුම්මෝදර
Beds:
3
Baths:
1
House size:
2,000.0 sqft
Land size:
80.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0724305772
  • 0112719623

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads