ටයිප්සෙටර් (ගැහැණු /පිරිමි)

Posted by Company Name Withheld14 Oct 2:33 pmColombo 2, Colombo

# තනතුර - ටයිප්සෙටර් (ගැහැණු /පිරිමි)
============================

ඉහත තනතුර සදහා අප කාර්යාලයෙහි රැකියා පුරප්පාඩු ඇත.

🔵 ඔබ හොඳ වේගයෙන් ටයිප් සෙටින් දන්නේ නම්, ඔබට අයදුම් කළ හැකිය.
🔵 ටයිප් සෙටින් දන්නා ගැහැණු /පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කළ හැකිය.

# ප්‍රතිලාභ -

🔵 ආකර්ෂණීය වැටුපක් 20,000 සිට ( වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැක.)

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
IT / Telecom
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0776607184

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads