තත්ව පාලක

Posted by Hameedia Men's Fashion MEMBER25 Oct 12:54 pmMoratuwa, Colombo

# රැකියා තනතුර : තත්ව පාලක
=====================

රත්මලානේ පිහිටි ආයතනයකට පුහුණු/නුපුහුණු අවශ්ය4යි. තත්ව පාලිකාවන් අවශ්යායි.

# සුදුසුකම්

• වයස අවුරුදු 30ට අඩු වීම.
• අ.පො.ස. සාමාන්යු පෙළ/ උසස් පෙළ විශේෂ විශේෂ සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා අමතන්න

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0768652454

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Hameedia Men's Fashion

Real men wear Real Clothes


Share this ad