ටෙන්ට් රෙදි (digital flex prints )

For sale by darshana11 Sep 8:30 amDelgoda, Gampaha

Rs 10

Negotiable


ටෙන්ට් රෙදි විකිනීමට තිබේ..
(ඩිගිටල් ප්ලෙක්ස් ප්‍රින්ට්)

වර්ග අඩියක් රුපි: 10 /=

වර්ග අඩි 5000කට වඩා රුපි: 7.50 බැගින්
10×20
20×20
30×20
40×20
50×20
60×20
70×20
80×20
90 ×20
100×20

යන ප්‍රමාන වලින් ලබාගත හැක

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Report this ad

Contact

  • 0715555859

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads