ටැක්‍ටරය සහ ස්කෑවේටරය විකිණීමට ඇත .

For sale by Shantha30 Sep 7:20 pmHomagama, Colombo

Rs 700,000

මහෙන්ද්‍රා ටැක්‍ටරය හා ටෙලරය ඉතා අනර්ඝ තත්ත්වයෙ ඇත අඩු දාවනය කොමට්සු ස්කෑවේටරය විකිණීමට ඇත ...


Condition:
Used
Vehicle type:
Tractor
Report this ad

Contact

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads