ටාටා ටැoකි බොඩිය TATA TANK BODY

For sale by Sachintha Lorry-Body Builders MEMBER 8 Oct 8:37 amDivulapitiya, Gampaha

Rs 425,000

Negotiable


ටාටා ටැoකි බොඩිය TATA TANK BODY

පලපුරුදු කාර්මිකයින් අතින්
ජපන් තාක්ෂ්නයෙන්
වසර 5ක වගකීම.


Condition:
New
Item type:
Auto part
Report this ad
Get fast delivery with Buy Now!

Contact

 • 0773665063
 • 0312247025
 • 0789619875
 • 0777613134

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
 • No travelling to meet strangers
 • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Get fast delivery with Buy Now!
How Buy Now Works:
 • Click on Buy Now and enter your details

 • ikman.lk will deliver the item to your doorstep

 • If you are satisfied, you buy the item.


Visit member's page
Sachintha Lorry-Body Builders

Best truck bodies for your need..


Share this ad

More ads from Sachintha Lorry-Body Builders