තෝලංගමුව පාසලේ ඉතා නුදුරින් ඉඩමක්

For sale by Rathnayaka 3 Jun 2:35 pmKegalle, Kegalle

Rs 2,200,000

නුවර -කොලඔ පාරේ සිට 550 මිටර් දුරින් මෙමඉඩම පිහිටා තිබේ.
තෝලංගමුව පාසලේ සිට 950 මිටර් දුරකින් ද,පන්සලට 520 මිටර් දුරකින් පිහිටා තිබේ.
තෝලංගමුව ග්‍රාමසේවා වසමට ඉඩම අයිති වෙි.
ඉඩමටම අඩි 10 ක නිරවුල්,කොන්ක්‍රිටි කල පාරක් අැත.
විදුලිය. ජලය. සහ දුරකතන පහසුකම් අැත.
බැංකු ණය ලබා ගැනිමටද හැකියාව ඇත.
ඉඩමි ප්‍රමාණය පර්චස් 96 පමණි.
.
මුලු ඉඩම ම රැපියල් ලක්ෂ 22 විකුණනු ලැබෙි.
පර්චස් 1 රැපියල් 23000 වෙි .

දැන්ම අමතන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
තෝලංගමුව
Land type:
Agricultural
Land size:
96.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0710946315

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad