සවර්ණ ජෝතිෂ්‍ය සේවය

For sale by damith 1 Dec 8:03 pmPannipitiya, Colombo

Rs 500

Negotiable


ජන්ම පත්ර සෑදීම හා පරීක්ශාව, නැකත් සෑදීම, පොරොන්දම් පරීක්ශාව, වාස්තු දෝශ පරීක්ශාව සදහා විමසන්න.
විස්තර සදහා ඇමතුමක්


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0777641195
  • 0712604646
  • 0771732120

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad