සුපවයිසර්වරුන්

Posted by Private Poster28 Oct 2:07 pmColombo 5, Colombo

# තනතුර - සුපවයිසර්වරුන්
==================

කොලඹ, ගම්පහ, කුරුණෑගල, නුවර එලිය, කලුතර, ගාල්ල සහ මාතර ප්‍රදේශ වලින් සුපවයිසර්වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

යතුරු පැදියක් තිබීම අමතර සුදුසු කමකි.
ඉහල වැටුප්.

# අයදුම් කරන ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.simplexdelivery.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0772719214

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad