සුපවේදීන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | Galle | Aradana Agency MEMBER30 Sep 3:01 pmHikkaduwa, Galle

හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ විදේශීය සංචාරකයන් සදහා වූ කුඩා හෝටලයක් සදහා සහ අම්බලන්ගොඩ පිහිටි විලා එකක් (villa) සදහා ඇබර්තු ඇත.

# තනතුර - සුපවේදීන්
================

# සුදුසුකම් -

අයදුම්කරුවන් හෝටල් පාසලක හෝ පිළිගත් ආයතනයක සංචාරක හෝටල් සම්බන්ධ පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම හා / හෝ සමාන පළපුරුද්දක් ඇති අය විය යුතුය .

*වැටුප සාකච්චා කර ගත හැකිය.
*නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ .

# ප්‍රතිලාභ -

බලාපොරොත්තු වන වැටුප් සදහන් කරන ලද අයදුම් පත්‍රයක් දින 14 ක් ඇතුළත අධ්‍යක්ෂ (නීති හා පිරිස් කළමනාකරණ ) වෙත පහත ලිපිනයට හෝ ikman.lk යන විද්‍යුත් තැපෑලට යොමු කරන්න.

අංක 746, ගාලු පාර,තිරාණගම ,හික්කඩුව.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Company website:
www.charalanka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Galle | Aradana Agency

Authorized ikman.lk agent in Galle


Share this ad