සුපරික්ෂක

Posted by Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers MEMBER 4 Sep 8:03 pmDivulapitiya, Gampaha

RT Agro group (PVT ) LTD . Divulapitiya
අප ආයතනයේ බොයිලර් සතුන් ඇතිකරණ ආයතනයක් වන අතර ගොවිපල වැඩ අධීක්ෂණය සදහා සුපරික්ෂකවරුන් බදවාගනු ලැබේ. වැටුප 30.000-50.000 අතර වේ. පිළිගත් ආයතනයක සත්ව පාලනය පිළිබද ඩිපලෝමාවක් හදාරා තිබීම හා ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.

හැකි ඉක්මනින් ikman.lk ඔස්සේ ඔබේ අයදුම්පත යොමු කරන්න.

Apply within 14 days.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 30,000 per month
Industry:
Agriculture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Giriulla | Modeena Computers

Authorized ikman.lk agent in Giriulla


Share this ad