සුපරීක්ෂක (පිරිමි)

Posted by D. T. A. Attale & Son (Pvt) Ltd MEMBER28 Oct 11:12 amColombo 14, Colombo

අප ආයතනයේ කොළඹ 14 පිහිටි ලංකා ඉන්ධන පිරවුම් හලට පළපුරුදු නිලධාරීන් බඳවා ගනු ලැබේ.

# තනතුර : සුපරීක්ෂක (පිරිමි)
| Supervisor (Male)
=======================

එස්කැවේටර්, බැකෝ ලෝඩර්, ඩෝසර් යන්ත්‍ර ඇතුළු ඉඳිකිරීම් යන්ත්‍ර,, වැඩබිම් සඳහා සපයන අප ආයතනයට සඳහා බඳවා ගනු ලැබේ.

# සුදුසුකම් :

~ NCT මැකනිකල් පාඨමාලාව හදාරා ඇති

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 35,000 per month
Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad