සුපරීක්ශක ඇබෑර්තු - මැලේසියා

Posted by SB Enterprises MEMBER15 Sep 6:02 pmKurunegala, Kurunegala

SB ENTERPRISES ( L.L.NO -1642 ) අප ආයතනය විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි කීර්තිමත් නාමයක් දිනාගෙන තිබේ. පුහුණු නුපුහුණු සේවක සේවිකාවන් සඳහා -මැලේශීයා රටේ ප්‍රමුඛපෙලේ ඇඟළුම් කර්මාන්තශාලා ( GIMMIL,SONGLIN,TAI WAH ) සඳහා ඇබෑර්තු

රැකියා තනතුර : සුපරීක්ශක ඇබෑර්තු - මැලේසියා
=======================================

# සුදුසුකම් :

 පුහුණු නුපුහුණු සේවක සේවිකාවන්
 අවුරුදු 18- 40 ත් අතර
 වැටුප - රු 50 000 වඩා වැඩි වැටුපක්
 සෙවා කාලය දිනකට පැය 10යි.
 කොන්ත්‍රාත් කාලය වසර 3යි.
 නවාතැන්, වෛද්‍ය පහසුකම් නොමිළේ
 අනෙකුත් පහසුකම් හා කොන්දේසි මැලේශීයා නීති හා කොන්දේසි වලට අනුකූලයි.

"Click to apply" මත ක්ලික් කර දුරකථන අංකය ලබාගෙන අමතන්න.

( මුදලේ අගය විනිමය අනුපාතිකය මත වෙනස් වේ )

ඉක්මණින්ම අමතන්න..

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

මෙම රැකියා ඇබෑර්තුව සහ අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' SB ENTERPRISES' " Click කරන්න. වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංක වලින් විමසන්න.

දින 21ක් ඇතුලත විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 50,000 per month
Industry:
Work Overseas
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

  • 0778888150

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
SB Enterprises

Partner of Your Success to Abroad


Share this ad