සුදු යකඩ වැඩ | Dinuka Engineers

For sale by Dinuka Engineering MEMBER11 Sep 2:37 pmKaduwela, Colombo

Rs 1,800

සුදු යකඩ වැඩ අඩුම මිලකින් නියම ප්‍රමිතියෙන් පළපුරුදු සේවක පිරිසක් ලවා නිම කරගන්න................

විස්තර සඳහා අමතන්න ............................

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0777952508
  • 0776227281

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dinuka Engineering

All Type of Stainless Steel Works


Share this ad

More ads from Dinuka Engineering