ස්ටුවඩ් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster 5 Oct 1:20 pmHikkaduwa, Galle

හික්කඩුව සoචාරක අවන්හලක රැකියා අවස්ථා.

# තනතුර - ස්ටුවඩ්
=============

- පුහුණු නුපුහුණු සේවකයන් බඳවා ගනු ලැබේ
- සාමාන්‍ය English දැනුම අවශ්‍ය වේ
- Smart phone හා tablet භාවිතය පිළිබද දැනුම විශේෂ සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 7ක් ඇතුලත අමතන්න

- School leavers are also welcome
- Basic English knowledge is required
- Knowledge on using smart phones/tablets will be a added advantage

Call within 7 days


Industry:
Hotels / Hospitality / Tourism
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0772454177

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads