ෂෝ රූම් පාලිකා

Posted by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER14 Oct 1:18 pmKadawatha, Gampaha

# තනතුර - ෂෝ රූම් පාලිකා
====================

පෑලියගොඩ නුවරපාර හයිනස් මෙටල් ඇඩ්වර්ටයිසින් ආයතනයට වයස 18-27 අතර කාන්තාවන් අවශ්‍යයි.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 14,000 per month
Industry:
Sales / Retail
Job type:
Full time
Company website:
www.highnessbpsl.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0112920203

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad