ස්පර්ශ කාච

For sale by OPTIITREND OPTICAL MEMBER 2 Nov 4:57 pmDehiwala, Colombo

Rs 3,000

යෞවනයන්ට සහ කාන්තාවන් සඳහා ස්පර්ශ කාච පැහැති උසස් තත්ත්වයේ ෙෆෝ ...

වෙනස් වර්ණ 10 ...

ටයිම්ස් 180 සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. වසර 3 ක කාලය සමඟ. පමණක්

OPTIITREND දෘශ්ය

අප අමතන්න:
(සිංහල, දෙමළ, ඉංග්රීසි)

මිල: 3000 / =


Condition:
New
Item type:
Other
Report this ad
  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
0777792546

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

  • Item will be delivered by ikman

  • Pay only if you are satisfied

Have a question?
Visit member's page
OPTIITREND OPTICAL

Our Mission Is Your Vision


Share this ad