ස්පොන්සර් මුදල් තැන්පතු

For sale by Sell Fast | New Speed Sponser MEMBER 2 Sep 11:32 amBattaramulla, Colombo

Rs 35,000

Negotiable


UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Korea, Cyprus, Denmark, Sweden, Switzerland, Italy, Germany, France, Malaysia, Singapore,ඇතුළු සියලුම රටවල් සඳහා
Student, Visit, Tourist, Family, Business, Dependent වීසා ලබාගැනීමට ඔබ නමින්ම හෝ ඔබේ ස්පොන්සර් නමින් මුදල් තැන්පතු පෙන්වීම සැපයේ.ලක්‍ෂයේ සිට ලක්ෂ සියය දක්වා මුදල් තැන්පතු සැපයිය හැකිය.
Fixed Deposits, Savings Account Statements and Loan Facilities with Government Banks and recognized Financial Institutes.
දිනකට තැන්පතු කර ඔබව රවටන වංචනිකයන්ට හසු නොවන්න..
නීති ගාස්තු රහිතයි.තැන්පතුවට පමණක් ගාස්තු ගෙවන්න .
Please don’t hesitate to contact me for further clarifications.

අධ්‍යාපන විසා සඳහා සහනදායි අයකිරීම් .

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Financial / Legal
Report this ad

Contact

  • 0772350100

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | New Speed Sponser

Authorized ikman.lk agent in Kiribathgoda


Share this ad