සෝෆා ඇණවුම් භාරගනු ලැබේ

For sale by Jayaputh Sofa Industries 5 Nov 2:29 pmGampaha, Gampaha

Rs 40,000

Negotiable


ගම්පහ නගරයට ආසන්නව මධයම පරිමාණ සෝෆා කර්මාන්තශාලාවක් වන අප විසින් දෙසැම්බර් උත්සව
සමය සදහා ඔබ ආයතනයේ අලෙවියට සෝෆා ඇණවුම් භාරගනු ලැබේ. මිලදී ගන්නා සෝෆා ප්‍රමාණය අනුව
ආකර්ෂණීය වට්ටම් හිමිකර ගත හැකිය.


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0711875175

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad